ประกาศเผยเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
   แสดงรายการทั้งหมด  
Exact phrase  All words  Any word
ลำดับที่ รายการ (*) วงเงินงบประมาณ (*) ประกาศเผยแพร่ (*)
1490 จ้างเหมาบริการติดตั้งระบบหมุนเวียนและระบายอากาศชนิดไฟฟ้ากระแสตรง แรงดันไม่เกิน 24 โวลท์ พื้นที่ในอาคาร ชั้น 2 ตึกสิรินธร 2,303,851.31 ดาวน์โหลด
1489 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 1 โครงการ 20,000,000.00 ดาวน์โหลด
1488 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 1 โครงการ 950,000.00 ดาวน์โหลด
1487 จัดซื้อยา เวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นตามโครงการพิเศษ จำนวน 7 โครงการ 3,365,527,488.50 ดาวน์โหลด
1486 จ้างซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ 4,085,000.00 ดาวน์โหลด
1485 ชุดอุปกรณ์สำหรับป้องกันอัคคีภัย จำนวน ๔ รายการ 772,326.- ดาวน์โหลด
1484 จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบบริหารทรัพยากรองค์กร Rajavithi Enterprise Resource Planning (RERP) ระยะเวลา 8 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2567 ถึงเดือนกันยายน 2567 2,661,840.00 ดาวน์โหลด
1483 จ้างซ่อมและเปลี่ยนหลอดเอกซเรย์เครื่องเอกซเรย์ส่องตรวจหลอดเลือดแบบระนาบเดี่ยวพร้อมเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (IVR-CT) รุ่น INFX-8000C+Aquilion LB ยี่ห้อ Toshiba 3,555,000.00 ดาวน์โหลด
1482 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ 8,230,000.00 ดาวน์โหลด
1480 จ้างเหมาบริการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว ระยะเวลา 4 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม 2566 ถึงเดือนมีนาคม 2567 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 4,200,000.00 ดาวน์โหลด
1479 ซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 2โครงการ 956,714,042.48 ดาวน์โหลด
1478 แผนการจัดซื้อจัดจ้างเงินบำรุงโรงพยาบาลราชวิถี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 4 โครงการ 4,772,255.00 ดาวน์โหลด
1477 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (จ้างบำรุงรักษา จำนวน 1 รายการ) 1,485,000.- ดาวน์โหลด
1476 แผนการจัดซื้อจัดจ้างเงินบำรุงโรงพยาบาลราชวิถี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 3 โครงการ 4,310,000.00 ดาวน์โหลด
1475 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างงานเช่าเครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือดดำพร้อมชุดให้สารละลาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ถึงปีงบประมาณพ.ศ. 2569 54,665,256.00 ดาวน์โหลด
1474 แผนการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ เงินบำรุงโรงพยาบาลราชวิถี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 245,903,461.13 ดาวน์โหลด
1473 แผนการจัดซื้อจัดจ้างเงินบำรุงโรงพยาบาลราชวิถี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 36 โครงการ 124,632,537.00 ดาวน์โหลด
1472 จัดซื้อยา Fosfomycin sodium จำนวน 2 รายการ 17,385,235.00 ดาวน์โหลด
1471 จัดซื้อยา เวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นตามโครงการพิเศษ โครงการอุปกรณ์และอวัยวะเทียม จำนวน 4 รายการ 383,287,350.00 ดาวน์โหลด
1470 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (จ้างบำรุงรักษา จำนวน 1 รายการ) 1,485,000.- ดาวน์โหลด
Page  First Previous Next Last  of 51
Records 1 to 20 of 1015