การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
   แสดงรายการทั้งหมด  
Exact phrase  All words  Any word
ลำดับที่ รายการ (*) ราคากลาง (บาท) วันซื้อแบบ ยื่นเอกสาร เปิดซอง เปิดตลาด เอกสาร (*) ผลการดำเนินการ (*)
4013 ซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 576000
ดาวน์โหลด
25 ก.ค. 2565 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
4001 ซื้อชุดน้ำยาตรวจโรคโควิด 19 (Xpert Xpress SARS-CoV-2) จำนวน 850 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9,350,000.00
ดาวน์โหลด
8 ส.ค. 2565 ดาวน์โหลด
4003 ซื้อยา เวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นตามโครงการพิเศษ โครงการอุปกรณ์และอวัยวะเทียม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12,968,400.00
ดาวน์โหลด
18 ส.ค. 2565 ดาวน์โหลด
3989 ซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์หาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 7,000 Test โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3,745,000.00
ดาวน์โหลด
8 ส.ค. 2565 ดาวน์โหลด
3985 จัดซื้อเตียงผู้ป่วยวิกฤต ชนิดควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า จำนวน 37 เตียง ด้วยเงินบริจาค 3,330,000.00 บาท
ดาวน์โหลด
22 มิ.ย. 2565 23 มิ.ย. 2565 ดาวน์โหลด
3984 จัดซื้อชุดเครื่องมือประกอบร่วมสำหรับทดสอบห้องสะอาด (Cleanroom) จำนวน 1 ชุด ด้วยเงินบริจาค 980,000.00 บาท
ดาวน์โหลด
4 ก.ค. 2565 5 ก.ค. 2565 ดาวน์โหลด
3983 จัดซื้อเครื่องผลิตออกซิเจน (Oxygen Concentrator) จำนวน 20 เครื่อง ด้วยเงินบริจาค 760,000.00 บาท
ดาวน์โหลด
27 พ.ค. 2565 30 พ.ค. 2565 ดาวน์โหลด
3976 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1,000,000
ดาวน์โหลด
24 มิ.ย. 2565 ดาวน์โหลด
3973 ซื้อยา เวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นตามโครงการพิเศษ โครงการยาบัญชี จ(๒) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 53,071,062.00
ดาวน์โหลด
27 มิ.ย. 2565 ดาวน์โหลด
3971 ซื้อขดลวดบอลลูนขยายหลอดเลือดแดงส่วนปลาย จำนวน 3 กลุ่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 658,000.00
ดาวน์โหลด
25 เม.ย. 2565 ดาวน์โหลด
3957 ซื้อยา เวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นตามโครงการพิเศษ โครงการวัคซีน (Vaccine) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11,600,000.00
ดาวน์โหลด
20 มิ.ย. 2565 ดาวน์โหลด
3949 จัดซื้อเตียงผู้ป่วยแบบ 3 ไก ปรับด้วยระบบไฟฟ้า ราวกั้นแบบปีกนกพร้อมเบาะและเสาน้ำเกลือ จำนวน 12 เตียง ด้วยเงินบริจาค 600,000.00 บาท
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
2752 thalidomide
ดาวน์โหลด
3947 ซื้อยา เวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นตามโครงการพิเศษ โครงการยาต้านไวรัสเอดส์ ARV จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 368,678,838.54
ดาวน์โหลด
17 พ.ค. 2565 ดาวน์โหลด
3940 ซื้อยา เวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นตามโครงการพิเศษ โครงการ CAPD และ EPO จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 269,995,750.00
ดาวน์โหลด
17 พ.ค. 2565 ดาวน์โหลด
3937 ซื้อยา Alogliptin Benzoate ๒๕ mg + Pioglitazone HCl ๓๐ mg tablet บรรจุกล่องละ ๒๘ เม็ด จำนวน ๔,๐๐๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3,937,600.00
ดาวน์โหลด
20 พ.ค. 2565 ดาวน์โหลด
3938 ซื้อยา Pregabalin ๒๕ mg capsule บรรจุกล่องละ ๕๖ capsule จำนวน ๓,๕๐๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2,074,730.-
ดาวน์โหลด
20 พ.ค. 2565 ดาวน์โหลด
3921 จัดซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสีพร้อมระบบประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง ด้วยเงินบริจาค 1,700,000.00
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
3912 ยา เวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นตามโครงการพิเศษ โครงการยาบัญชี จ(๒) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 39,854,694.-
ดาวน์โหลด
9 พ.ค. 2565 ดาวน์โหลด
3869 ซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์หาเชื้อวัณโรคและการดื้อต่อยาไรแฟมพิซิน (Xpert MTB และ RIF) จำนวน 180 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4,950,000.00
ดาวน์โหลด
25 ก.พ. 2565 ดาวน์โหลด
Page  First Previous Next Last  of 210
Records 1 to 20 of 4189