กลุ่มที่ 1 ห้อง Eternity

กลุ่มที่ 1  ประชุมคณะกรรมการอำนวยการและผู้บริหาร ณ ห้องประชุม Eternity ชั้น 1

วันที่ 13 กรกฎาคม 2560

ประชุมกลุ่มย่อย
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการเครือข่ายฯ (ผู้บริหาร)

 

วันที่ 14 กรกฎาคม 2560