ประชุมคณะกรรมการอำนวยการเครือข่ายฯ (ผู้บริหาร)

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการอำนวยการเครือข่าย UHOSNET ครั้งที่ 4/2560
วาระที่ 1.2 คณะอนุกรรมการพัฒนาด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
วาระที่ 1.3  แจ้ง คณะอนุกรรมการ  นโยบาย UHOSNET
วาระที่ 2 สรุปการประชุมคณะกรรมการอำนวยการเครือข่าย UHOSNET ครั้งที่ 3_2560
วาระที่ 3.1.1 ร่างบันทึกข้อตกลง กรณีการผ่าตัดปลูกถ่ายหัวใจ ปอด ตับ ตับอ่อน และมากกว่าหนึ่งอวัยวะพร้อมกัน
วาระที่ 3.1.2 ร่างบันทึกข้อตกลง กรณีการผ่าตัดปลูกถ่ายไต
วาระที่ 3.1.3 ความก้าวหน้าการจัดหาเวชภัณฑ์ฯ ตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง 2560
วาระที่ 3.1.4 ความก้าวหน้าการจัดหา ยา ตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง 2560
วาระที่ 3.2 สรุปผลการดำเนินงาน KPI UHOSNET 13-14 ก.ค. 60
วาระที่ 3.3 ความก้าวหน้าของคณะอนุกรรมการ เภสัชกร
วาระที่ 3.4.1 ผลการดำเนินงาน RDU Uhosnet นำเสนอที่ประชุมอำนวยการ
วาระที่ 3.6 ความก้าวหน้าการจัดตั้งกองทุน UHOSNET