กลุ่มที่ 1 ห้อง Eternity

กลุ่มที่ 1  ประชุมคณะกรรมการอำนวยการและผู้บริหาร ณ ห้องประชุม Eternity ชั้น 1 วันที่ 13 กรกฎาคม 2560 ประชุมกลุ่มย่อย ประชุมคณะกรรมการอำนวยการเครือข่ายฯ (ผู้บริหาร)   วันที่ 14 กรกฎาคม 2560

กลุ่มที่ 2 ห้อง Infinity 1

กลุ่มที่ 2  ประชุมอนุกรรมการเภสัชกรรม ณ ห้องประชุม Infinity 1 ชั้น 1 วันที่ 13 กรกฎาคม 2560 วันที่ 14 กรกฎาคม 2560

กลุ่มที่ 3 ห้อง Infinity 2

กลุ่มที่ 3  ประชุมอนุกรรมการพยาบาล ณ ห้องประชุม Infinity 2 ชั้น 1 วันที่ 13 กรกฎาคม 2560 วันที่ 14 กรกฎาคม 2560