ช่องทางการขอรับใบเสร็จรับเงิน

เรียน ท่านผู้มีอุปการคุณที่เคารพ

ท่านผู้มีอุปการคุณท่านใดมีความประสงค์จะรับใบเสร็จรับเงินบริจาค
เพื่อลดหย่อนภาษีประจำปี 2564

” กรุณาแจ้งความจำนงในการบริจาคภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2564 เวลา 16.00 น.
ถ้าบริจาคหลังเวลา 16.00 น. ใบเสร็จรับเงินบริจาคจะออกเป็นปี 2565 “

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอบพระคุณอย่างสูง
(กลุ่มงานการเงินแลบัญชี โรงพยาบาลราชวิถี)

กรณีบริจาคเงินให้โรงพยาบาลราชวิถีตั้งแต่ 100 บาท ท่านสามารถติดต่อขอรับใบเสร็จรับเงิน (ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า) ได้ที่
E-Mail: donation@rajavithi.go.th
Line Official Account Rajavithi: @707ixfio
แจ้งการบริจาค โรงพยาบาลราชวิถี
โรงพยาบาลราชวิถี ชั้น 1 อาคารสิรินธร เลขที่ 2 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ในวันและเวลาราชการ (8.30 – 16.30 น.

screenshot_1