ช่องทางการบริจาค

เรียน ท่านผู้มีอุปการคุณที่เคารพ

ท่านผู้มีอุปการคุณท่านใดมีความประสงค์จะรับใบเสร็จรับเงินบริจาค
เพื่อลดหย่อนภาษีประจำปี 2564

” กรุณาแจ้งความจำนงในการบริจาคภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2564 เวลา 16.00 น.
ถ้าบริจาคหลังเวลา 16.00 น. ใบเสร็จรับเงินบริจาคจะออกเป็นปี 2565 “

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอบพระคุณอย่างสูง
(กลุ่มงานการเงินแลบัญชี โรงพยาบาลราชวิถี)

กองทุนเงินบริจาค

1. กองทุนสร้างอาคารศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลราชวิถี
2. กองทุนช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้
3. กองทุนรวมเฉพาะโรค
4. กองทุนซื้อครุภัณฑ์และเครื่องมือทางการแพทย์
5. กองทุนไม่ระบุวัตถุประสงค์
6. กองทุนเพื่อโรงพยาบาลราชวิถี 2
7. กองทุนราชวิถีสู้ Covid-19
8. กองทุนพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุโรงพยาบาลราชวิถี
9. กองทุนเพื่ออาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลราชวิถี
10. กองทุนเพื่อโครงการเฉพาะกิจผู้ป่วยโควิด 19 Home Isolation
(Rajavithi Hospital For Home Care Center)

**ทุกกองทุนที่ร่วมบริจาค สามารถนำไปลดหย่อนภาษี ได้ 2 เท่า

กองทุนที่ 1 กองทุนสร้างอาคารศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลราชวิถี

การบริจาคผ่าน QR Code ทุกกองทุนเชื่อมต่อข้อมูลไปยังกรมสรรพากรโดยอัตโนมัติ ฉะนั่นห้ามแสกน QR Code แทนกันโดยเด็ดขาด
กรณีบริจาคเงินให้โรงพยาบาลราชวิถีตั้งแต่ 100 บาท ท่านสามารถติดต่อขอรับใบเสร็จรับเงิน (ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า)

กองทุนที่ 2 กองทุนช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้

การบริจาคผ่าน QR Code ทุกกองทุนเชื่อมต่อข้อมูลไปยังกรมสรรพากรโดยอัตโนมัติ ฉะนั่นห้ามแสกน QR Code แทนกันโดยเด็ดขาด
กรณีบริจาคเงินให้โรงพยาบาลราชวิถีตั้งแต่ 100 บาท ท่านสามารถติดต่อขอรับใบเสร็จรับเงิน (ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า)

กองทุนที่ 3 กองทุนรวมเฉพาะโรค


การบริจาคผ่าน QR Code ทุกกองทุนเชื่อมต่อข้อมูลไปยังกรมสรรพากรโดยอัตโนมัติ ฉะนั่นห้ามแสกน QR Code แทนกันโดยเด็ดขาด
กรณีบริจาคเงินให้โรงพยาบาลราชวิถีตั้งแต่ 100 บาท ท่านสามารถติดต่อขอรับใบเสร็จรับเงิน (ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า)

กองทุนที่ 4 กองทุนซื้อครุภัณฑ์และเครื่องมือทางการแพทย์


การบริจาคผ่าน QR Code ทุกกองทุนเชื่อมต่อข้อมูลไปยังกรมสรรพากรโดยอัตโนมัติ ฉะนั่นห้ามแสกน QR Code แทนกันโดยเด็ดขาด
กรณีบริจาคเงินให้โรงพยาบาลราชวิถีตั้งแต่ 100 บาท ท่านสามารถติดต่อขอรับใบเสร็จรับเงิน (ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า)

กองทุนที่ 5 กองทุนไม่ระบุวัตถุประสงค์


การบริจาคผ่าน QR Code ทุกกองทุนเชื่อมต่อข้อมูลไปยังกรมสรรพากรโดยอัตโนมัติ ฉะนั่นห้ามแสกน QR Code แทนกันโดยเด็ดขาด
กรณีบริจาคเงินให้โรงพยาบาลราชวิถีตั้งแต่ 100 บาท ท่านสามารถติดต่อขอรับใบเสร็จรับเงิน (ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า)

กองทุนที่ 6 กองทุนเพื่อโรงพยาบาลราชวิถี 2


การบริจาคผ่าน QR Code ทุกกองทุนเชื่อมต่อข้อมูลไปยังกรมสรรพากรโดยอัตโนมัติ ฉะนั่นห้ามแสกน QR Code แทนกันโดยเด็ดขาด
กรณีบริจาคเงินให้โรงพยาบาลราชวิถีตั้งแต่ 100 บาท ท่านสามารถติดต่อขอรับใบเสร็จรับเงิน (ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า)

กองทุนที่ 7 กองทุนราชวิถีสู้ Covid-19


การบริจาคผ่าน QR Code ทุกกองทุนเชื่อมต่อข้อมูลไปยังกรมสรรพากรโดยอัตโนมัติ ฉะนั่นห้ามแสกน QR Code แทนกันโดยเด็ดขาด
กรณีบริจาคเงินให้โรงพยาบาลราชวิถีตั้งแต่ 100 บาท ท่านสามารถติดต่อขอรับใบเสร็จรับเงิน (ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า)

กองทุนที่ 8 กองทุนพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุโรงพยาบาลราชวิถี


การบริจาคผ่าน QR Code ทุกกองทุนเชื่อมต่อข้อมูลไปยังกรมสรรพากรโดยอัตโนมัติ ฉะนั่นห้ามแสกน QR Code แทนกันโดยเด็ดขาด
กรณีบริจาคเงินให้โรงพยาบาลราชวิถีตั้งแต่ 100 บาท ท่านสามารถติดต่อขอรับใบเสร็จรับเงิน (ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า)

กองทุนที่ 9 กองทุนเพื่ออาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลราชวิถี


การบริจาคผ่าน QR Code ทุกกองทุนเชื่อมต่อข้อมูลไปยังกรมสรรพากรโดยอัตโนมัติ ฉะนั่นห้ามแสกน QR Code แทนกันโดยเด็ดขาด
กรณีบริจาคเงินให้โรงพยาบาลราชวิถีตั้งแต่ 100 บาท ท่านสามารถติดต่อขอรับใบเสร็จรับเงิน (ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า)

กองทุนที่ 10 กองทุนเพื่อโครงการเฉพาะกิจผู้ป่วยโควิด 19 Home Isolation
(Rajavithi Hospital For Home Care Center)


การบริจาคผ่าน QR Code ทุกกองทุนเชื่อมต่อข้อมูลไปยังกรมสรรพากรโดยอัตโนมัติ ฉะนั่นห้ามแสกน QR Code แทนกันโดยเด็ดขาด
กรณีบริจาคเงินให้โรงพยาบาลราชวิถีตั้งแต่ 100 บาท ท่านสามารถติดต่อขอรับใบเสร็จรับเงิน (ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า)