ช่องทางการบริจาค

 เคาน์เตอร์ธนาคาร/โอนผ่าน ATM
ธนาคารกรุงไทย
ชื่อบัญชีออมทรัพย์: บัญชีเงินบริจาคของโรงพยาบาลราชวิถี
เลขบัญชี : 674-0-78192-3 ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน)
ชื่อบัญชีสาขาสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

QR CODE กองทุนต่างๆ

กองทุนเพื่อโรงพยาบาลราชวิถี 2

%e0%b8%81%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b8%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%9e%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%a3%e0%b8%b2

กองทุนสร้างอาคารศูนย์การแพทย์

%e0%b8%81%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b8%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a8%e0%b8%b9%e0%b8%99%e0%b8%a2%e0%b9%8c%e0%b8%81

กองทุนรวมเฉพาะโรค

%e0%b8%81%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b8%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%89%e0%b8%9e%e0%b8%b2%e0%b8%b0%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%84

กองทุนพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุโรงพยาบา

%e0%b8%81%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b8%e0%b8%99%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%a0%e0%b8%b1%e0%b8%93%e0%b8%91%e0%b9%8c%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%ab%e0%b8%ad%e0%b8%88

กองทุนซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์

%e0%b8%81%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b8%e0%b8%99%e0%b8%8b%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%a0%e0%b8%b1%e0%b8%93%e0%b8%91%e0%b9%8c%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%81

กองทุนช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้

%e0%b8%81%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b8%e0%b8%99%e0%b8%8a%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a2%e0%b9%80%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%9b%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a2

กองทุนไม่ระบุวัตถุประสงค์

%e0%b8%81%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b8%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9a%e0%b8%b8%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%96%e0%b8%b8%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%aa

กองทุนเพื่ออาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉินโรง

%e0%b8%81%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b8%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%b8%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%b4

บริจาคโดยตรงที่หน่วยรับบริจาค ณ โรงพยาบาลราชวิถี

  • เงินสด
  • บัตรเครดิต/เดบิต (ไม่จำกัดวงเงินขั้นต่ำ / ไม่เสียค่าธรรมเนียมบัตรเครติต)
  • แคชเชียร์เช็ค (cashier cheque) สั่งจ่ายชื่อบัญชี บัญชีเงินบริจาคของโรงพยาบาลราชวิถี เช็คขีดคร่อม A/C PAYEE ONLY และขีดคร่อม หรือผู้ถือ

ช่องทางการขอรับใบเสร็จรับเงิน