09.00-09.10
พิธีเปิดการประชุมวิทยากร

 • นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์
  อธิบดีกรมการแพทย์

 

09.30-10.15
ปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “Do our best in the next normal”วิทยากร

 • นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์
  อธิบดีกรมการแพทย์

 

10.30-12.00
Business continuity plan for covid-19วิทยากร

 • รศ.พิเศษ นพ.สถิตย์ นิรมิตรมหาปัญญา
  ก.อายุรศาสตร์ รพ.ราชวิถี

 

12.00-13.30
ประสิทธิผลและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ กัญชาและกัญชงทางการแพทย์วิทยากร

 • ดร.ภญ. วิภาดา ขาวรุ่งเรือง
  สถาบันวิจัยและพัฒนา องค์การเภสัชกรรม

 

13.30-14.15
การใช้กัญชาในทางเวชปฏิบัติสำหรับบุคลากรทางการแพทย์วิทยากร

 • รศ.ภก.ธนรัตน์ สรวลเสน่ห์
  คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล

 

14.15-15.00
Booster shot in COVID-19 vaccines: What, When, How?วิทยากร

 • ผศ.ภก.ศุภทัต ชุมนุมวัฒน์
  คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล

15.00-16.00
คุณภาพชีวิตด้านสุขภาพและการใช้ยาวิทยากร

 • ศ.ภญ.ดร.พรรณทิพา ศักดิ์ทอง
  คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

09.15-10.15
Dual-energy CT Applications in Acute Pancreatitisวิทยากร

 • Dr. HOANG THU DA VU
  VINH DUC GENERAL HOSPITAL,VIET NAM

Coronary Artery Disease – Reporting and Data System: Evaluation with 26 Rows-Detector Computed Tomographyวิทยากร

 • Dr.NGUYEN VAN PHUONG

The Results of Intertrochanteric Femur Fracture Treated with Proximal Femoral Nail Antirotation.วิทยากร

 • Dr. TRUONG QUANG NHAN
  VINH DUC GENERAL HOSPITAL,VIET NAM

10.30-12.00
Get the balance right and Do our best in the next normalวิทยากร

 • นพ.ปวิชญ์ วิรัชศิลป์
  ผอ.รพ.วิรัชศิลป์

Design thinking for Healthcare managementวิทยากร

 • นพ.ทศพร ฐานะโชติพันธ์

12.00-13.00
Management of peptic ulcer disease in patients with comorbidityวิทยากร

 • นพ.กนกพจน์ จันทร์ภิวัฒน์
  ก.อายุรศาสตร์ รพ.ราชวิถี

13.00-14.30
Multi-Modality Treatment in Thyroid eye disease.วิทยากร

 • พญ. สุภาพร ศรีธวัชพงศ์ ก.จักษุวิทยา
  พญ. สิริมา เอื้อศรีธนากร ก.รังสีรักษา
  นพ. วรากร เทียมทัด ก.จักษุวิทยา
  นพ. ณัฐพล โภคาวัฒนา ก.จักษุวิทยา
  พญ. ธิตินันท์ ตรีสรานุวัฒนา ก.อายุรศาสตร์

14.30-16.00
The service of ENT trends of Managementวิทยากร

 • นพ.วิรัช จิตสุทธิภากร
  นพ.ณัฐ นิยมอุดมวัฒนา
  นพ.ดาวิน เยาวพลกุล
  นพ.ธนุศักดิ์ ศรีใจ
  พญ.ศศิกานต์ ภูมิคอนสาร
  ก.ศูนย์การแพทย์เฉพาะทางโสต ศอ นาสิก รพ.ราชวิถี