ข้อมูลการลงทะเบียน
คุณหทัยรัตน์ โชคชัยธนากุล
โทร 094-639-6295
e-mail : hatairatc@yahoo.com

ข้อมูลการส่งผลงานวิชาการ (Poster Presentation)
คุณสุชาดา ชาญสมุทรสกุล
โทร 02 206 2900 ต่อ 60112-60113
e-mail : tqmrajavithi@gmail.com

ข้อมูลการสนับสนุนการจัดประชุมวิชาการ (บูธ/ Lunch Symposium)
คุณไพทร ลิมป์วรพรรณ
โทร. 098 556 9235

ข้อมูลวิชาการ/กำหนดการประชุม
คุณสินจัย อินวิชัย โทร 02 206 2900 ต่อ 60118
e-mail : anne13335@hotmail.com

ข้อมูลทั่วไป
คุณสิริณัฎฐ์ ตรีสินธุ์ไชย
โทร 02 206 2900 ต่อ 60115
e-mail : rajavithi.annualmeeting@gmail.com