ข้อมูลทั่วไป
คุณธนิดา มาแก้ว
โทร 02 206 2900 ต่อ 60115
e-mail : tanida_envi@windowslive.com

ข้อมูลการลงทะเบียน
คุณหทัยรัตน์ โชคชัยธนากุล
โทร 094-639-6295
e-mail : hatairatc@yahoo.com

ข้อมูลการส่งผลงานวิชาการ (Poster Presentation)
คุณสุชาดา ชาญสมุทรสกุล
โทร 02 206 2900 ต่อ 60112-60113
e-mail : tqmrajavithi@gmail.com

ข้อมูลการสนับสนุนการจัดประชุมวิชาการ (บูธ/ Lunch Symposium)
คุณไพทร ลิมป์วรพรรณ
โทร. 098 556 9235

ข้อมูลวิชาการ/กำหนดการประชุม
คุณสินจัย อินวิชัย โทร 02 206 2900 ต่อ 60118 e-mail : anne13335@hotmail.com