แสดงความยินยอมการใช้คุกกี้

เว็บไซต์ของเรามีการใช้คุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การท่องเว็บที่ดียิ่งขึ้นต่อผู้ใช้ ก่อนใช้งานเว็บไซต์ของเราต่อไป คุณตกลงและยอมรับเว็บไซต์ของเรา นโยบายการใช้คุกกี้

ห้องตรวจศัลยกรรม 901 – โรงพยาบาลราชวิถี

ห้องตรวจศัลยกรรม 901

*หมายเหตุ* เริ่ม 1 กรกฎาคม 2560
คลินิกในเวลาราชการ
ห้องตรวจศัลยกรรม 901
วัน เวลา รายชื่อแพทย์
 จันทร์   08.00 – 16.00 น. ผศ.นพ.สิริพงศ์ สิริกุลพิบูลย์
พญ.โชติรส อังกุระวรานนท์
นพ.พัทธวุธ จันทูปมา
นพ.กษิดิน วิทูภิญโญภาพ
ผศ.นพ.บัลลังก์ มุ้ยเผือก
 อังคาร   08.00 – 16.00 น. นพ.ฐิติกร ไกรสรกุล
นพ.สันติ โลกเจริญลาภ
พญ.กรรณิการ์ เลาหวิจิตร
นพ.จีรศักดิ์ วรรณประเสริฐ
พญ.รับพร สุขพานิช
นพ.พุทธิพร เย็นบุตร
 พุธ     08.00 – 16.00 น. นพ.พงศ์พล ศรีพันธ์
นพ.หลักชัย วิชชาวุธ
นพ.ธีระชัย อุกฤษฎ์มโนรถ
นพ.ภาสุ สุขีพจน์
นพ.ศุภชัย จันทร์วิทัน
ผศ.นพ.สิริพงศ์ สิริกุลพิบูลย์ (chemo)
 พฤหัส   08.00 – 16.00 น. นพ.จุมพล สิงห์หิรัญนุสรณ์
พญ.วิภาวี อินทโสตถิ
นพ.สอาด ตรีพงษ์กรุณา
ผศ.นพ.สมบูรณ์ ทรัพย์วงศ์เจริญ
นพ.กิตติพงศ์ ชัยบุตร
 ศุกร์     08.00 – 16.00 น. นพ.ทวี  รัตนชูเอก
นพ.กษิดิน  วิทูภิญโญภาพ
นพ.หลักชัย  วิชชาวุธ
นพ.ฐิติกร  ไกรสรกุล
พญ.โชติรส  อังกุระวรานนท์
ศ.คลินิก นพ.สุชาติ  จันทวิบูลย์
*หมายเหตุ* เริ่ม 1 กรกฎาคม 2560*
คลินิกนอกเวลาราชการ
ห้องตรวจศัลยกรรม 901

วัน เวลา รายชื่อแพทย์
 จันทร์   16.00 – 20.00 น. นพ.สอาด  ตรีพงษ์กรุณา
พญ.รับพร  สุขพานิช
นพ.ณัฐพงศ์  วงศ์วัฒนาเสถียร
 อังคาร  16.00 – 20.00 น. ศ.คลินิก นพ.ชัยรัตน์ โภคาวัฒนา
นพ.สันติ โลกเจริญลาภ
 พุธ   16.00 – 20.00 น. นพ.พงศ์พล  ศรีพันธ์
 พฤหัส   16.00 – 20.00 น. ผศ.นพ.สมบูรณ์ ทรัพย์วงศ์เจริญ
พญ.วิภาวี อินทโสตถิ
 ศุกร์   16.00 – 20.00 น. นพ.สอาด ตรีพงษ์กรุณา
พญ.เล็ก กาญจนโกมุท
 เสาร์   08.00 – 16.00 น. รศ.นพ.สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ
นพ.กิตติพงศ์ ชัยบุตร

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

Accessibility