แสดงความยินยอมการใช้คุกกี้

เว็บไซต์ของเรามีการใช้คุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การท่องเว็บที่ดียิ่งขึ้นต่อผู้ใช้ ก่อนใช้งานเว็บไซต์ของเราต่อไป คุณตกลงและยอมรับเว็บไซต์ของเรา นโยบายการใช้คุกกี้

จักษุวิทยา – โรงพยาบาลราชวิถี

logo
หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน
เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
สาขาวิชาจักษุวิทยา
กลุ่มงานจักษุวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี
ฉบับ พ.ศ. ๒๕๖๕

ทางการแพทย์เฉพาะทางที่เกี่ยวข้องกับโรคทางตาและโครงสร้างโดยรอบ การทางานของตา การมองเห็น การรักษาโรคทางตา หัตถการและการผ่าตัดตาที่ต้องอาศัยความรู้อย่างกว้างขวางและลึกซึ้งในการดูแลผู้ป่วย ร่วมกับความสามารถในการทาหัตถการที่ประณีตและซับซ้อน กลุ่มงานจักษุวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข มีพันธกิจเพื่อฝึกอบรมวิชาจักษุวิทยา ในหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาจักษุวิทยา เพื่อตอบสนองต่อนโยบายของกรมการแพทย์และกระทรวงสาธารณสุข ในการผลิตจักษุแพทย์เพื่อดูแลรักษาโรคทางจักษุวิทยา โดยเฉพาะโรคที่พบบ่อยและมีผลต่อการมองเห็น อาทิ ต้อกระจกและต้อหินซึ่งมีความชุกของโรคสูง และเป็นปัญหาทางสาธารณสุขในระดับประเทศ จึงมีความสาคัญอย่างยิ่ง ในการผลิตจักษุแพทย์ที่ดีมีคุณภาพมีความรู้ความสามารถ มีมาตรฐานและจริยธรรม และมีการกระจายของแพทย์อย่างทั่วถึงในภูมิภาคต่างๆ เพื่อมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาสภาวะตาบอดและสายตาเลือนรางของประชาชนในพื้นที่ทั้ง 12 เครือข่ายบริการสุขภาพ แพทย์ผู้เข้าฝึกอบรมเป็นผู้เชี่ยวชาญสาขาจักษุวิทยา จึงควรได้รับการฝึกอบรมให้มีความรู้ครอบคลุมเนื้อหาทั้งในด้านทฤษฎีและปฏิบัติทางจักษุวิทยา และนอกจากความรู้และทักษะด้านจักษุวิทยาแล้ว แพทย์สาขาจักษุวิทยาควรมีความสามารถด้านอื่นๆที่สาคัญ ได้แก่ ความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต มีความสามารถด้านการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ การสื่อสารและปฏิสัมพันธ์ การทางานเป็นทีมร่วมกันเป็นสหสาขาวิชาชีพ เข้าใจในระบบสุขภาพ กระบวนการคุณภาพ และความปลอดภัยของผู้ป่วย มีน้าใจความเอื้ออาทร พร้อมรับฟังและแก้ไขปัญหา ร่วมกับส่งเสริมสุขภาพของผู้ป่วย โดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางบนพื้นฐานการดูแลอย่างเป็นองค์รวม การอบรมมุ่งส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีอิสระทางวิชาชีพ และการตัดสินใจบนพื้นฐานของพฤติกรรมที่ดี มีความรับผิดชอบ มีจริยธรรม ทัศนคติและเจตคติที่ดีต่อผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย ผู้ร่วมงานและองค์กร เพื่อตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพในด้านจักษุ อันก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติส่วนรวมได้เป็นอย่างดี

ข้อมูลติดต่อ
กลุ่มงานจักษุวิทยา
โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์
2 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร 02-206-2900 ต่อ 30731

%e0%b8%9a%e0%b8%b8%e0%b8%84%e0%b8%84%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%a3-%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b8%e0%b8%a7 %e0%b8%9a%e0%b8%b8%e0%b8%84%e0%b8%84%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%a3-%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b8%e0%b8%a7 %e0%b8%9a%e0%b8%b8%e0%b8%84%e0%b8%84%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%a3-%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b8%e0%b8%a7 %e0%b8%9a%e0%b8%b8%e0%b8%84%e0%b8%84%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%a3-%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b8%e0%b8%a7 %e0%b8%9a%e0%b8%b8%e0%b8%84%e0%b8%84%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%a3-%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b8%e0%b8%a7 %e0%b8%9a%e0%b8%b8%e0%b8%84%e0%b8%84%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%a3-%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b8%e0%b8%a7 %e0%b8%9a%e0%b8%b8%e0%b8%84%e0%b8%84%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%a3-%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b8%e0%b8%a7 %e0%b8%9a%e0%b8%b8%e0%b8%84%e0%b8%84%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%a3-%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b8%e0%b8%a7 %e0%b8%9a%e0%b8%b8%e0%b8%84%e0%b8%84%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%a3-%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b8%e0%b8%a7 %e0%b8%9a%e0%b8%b8%e0%b8%84%e0%b8%84%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%a3-%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b8%e0%b8%a7

หลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน
คู่มือแพทย์ประจำบ้าน

Accessibility