วันที่๒๒มกราคม๒๕๖๒ คุณนงนุช-คุณลินี ไกรพานนท์ และคุณศริญย์พร นันตสุคนธ์ บริจาคเงินจำนวน ๑,๒๕๐,๐๐๐บาท (หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นบาท)

  • -
9225047090253

วันที่๒๒มกราคม๒๕๖๒ คุณนงนุช-คุณลินี ไกรพานนท์ และคุณศริญย์พร นันตสุคนธ์ บริจาคเงินจำนวน ๑,๒๕๐,๐๐๐บาท (หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นบาท)

9225047969959 9225048609207

วันที่๒๒มกราคม๒๕๖๒ คุณนงนุช-คุณลินี ไกรพานนท์ และคุณศริญย์พร นันตสุคนธ์ บริจาคเงินจำนวน ๑,๒๕๐,๐๐๐บาท (หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นบาท) เพื่อสมทบทุนซื้อครุภัณฑ์ / ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ โดยมีนพ.มานัส โพธาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถีและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลราชวิถี เป็นผู้รับมอบ

Please follow and like us:

Accessibility