ยกเลิกการรับสมัครเข้ารับการกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ(หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้างาน หัวหน้าหอผู้ป่วย)

Accessibility