ประกาศรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติที่จะเข้ารับการกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พร้อมแจ้งวัน เวลา และสถานที่ การกลั่นกรองผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

Accessibility