รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 1

  • -

รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 1

รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน  สาขาวิสัญญีวิทยา  
โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 1
ตั้งแต่วันที่ 1-31 ตุลาคม 2561  จำนวน 4 ตำแหน่ง

ขั้นตอนที่ 1  กรอกใบสมัครด้วยตนเอง ทาง website: https://www.tmc.or.th/tcgme พิมพ์ลงกระดาษเพื่อลงนาม พร้อมแนบหลักฐาน จำนวน 5 ชุด ส่งไปยัง

ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย
ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพระราม 4 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0 2256 4294-5

ขั้นตอนที่ 2  หากลือก โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ เป็นอันดับที่ 1 ให้ส่งใบสมัครแพทย์ประจำบ้านของกลุ่มงานวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี พร้อมหลักฐานตามที่กำหนด มายัง  (สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่

https://drive.google.com/file/d/0B8PkrLPgt1daUzNSZ2pUX2phQUJZUXVWdzk2YTN0TWt1ZVZv/view) 

คุณ เพียร  เลิศเวียง
กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา  โรงพยาบาลราชวิถี
2  ถนนพญาไท  แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี  กรุงเทพมหานคร  10400
หรือ  E – mail    Peallears@hotmail.com

กรุณาวงเล็บที่มุมซองด้วยว่า “สมัครแพทย์ประจำบ้าน”
ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่  คุณเพียร โทรศัพท์ 02-354 8078  หรือ  02-354 8108-37 ต่อ 3528

วันที่สอบสัมภาษณ์รอประกาศแจ้งจากราชวิทยาลัยฯ โดยท่านมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์จากสถาบันที่เลือกอันดับไว้เท่านั้น

Please follow and like us:

Accessibility