รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 2 ต่ำแหน่ง ประกอบด้วย ตำแหน่งวิชาการสาธารณสุข และนักจัดการทั่วไป ปฏิบัติงานที่สำนักงานเขตสุขภาพที่ 9

Accessibility