ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินด้านสมรรถนะของบุคล (โดยการสัมภาษณ์) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักจัดการงานทั่วไป นักทรัพยากรบุคคล นิติกร เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี และเจ้าพนักงานธุรการ

Accessibility