รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะของบุคคล (โดยสัมภาษณ์) ในตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

Accessibility