ขอเลื่อนวันที่สัมภาษณ์กลั่นกรองผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

Accessibility