รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2562

 • -

รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2562

งานศัลยศาสตร์ทั่วไป กลุ่มงานศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี

เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2562

จำนวน 10 ตำแหน่ง

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 กันยายน 2561

กำหนดสัมภาษณ์วันที่ 19 กันยายน 2561 

***หากผ่านวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานทางศัลยศาสตร์ (Basic Science) ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์ฯ และผ่านการอบรมดูงานระยะสั้น (Elective) กับหน่วยงาน (ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.61 ถึงวันที่ 10 ก.ย.61) จะมีผลต่อการพิจารณาเพิ่มขึ้น

 ดาวน์โหลดที่นี่ 

 

หลักฐานประกอบการสมัคร :

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน   1   (ฉบับ)
 2. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล/ใบทะเบียนสมรส (กรณีเปลี่ยนชื่อ-สกุล) จำนวน   1   (ฉบับ)
 3. สำเนาใบประกอบโรคศิลป์  จำนวน   1   (ฉบับ)
 4. สำเนาใบผ่านการปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ  จำนวน   1   (ฉบับ)
 5. สำเนาผลการเรียน (transcript) จำนวน   1   (ฉบับ)
 6. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน   1   (ฉบับ)
 7. รูปถ่าย (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 – 2 นิ้ว) จำนวน   1   (รูป)
 8. หนังสือรับรองจากต้นสังกัด (กรณีที่มีต้นสังกัด) จำนวน   1   (ฉบับ)
 9. จดหมายแนะนำตัวผู้สมัคร (Recommendation Letter)
  จากผู้บังคับบัญชา หรือ อาจารย์แพทย์ที่รู้จักผู้สมัครเป็นอย่างดี จำนวน   2   (ฉบับ)
  (ให้ระบุชื่ออาจารย์แพทย์และสถาบันที่ขอ recommendation letter ในใบสมัครด้วย)
 10. เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น หนังสือแนะนำคุณสมบัติตัวเอง บทความทางวิชาการ ฯลฯ (แนบเพิ่มเติมได้)

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดที่ 0-2206-2902 คุณปรียาภรณ์ (คุณเปีย) / ส่งใบสมัครมาที่
สำนักงานศัลยศาสตร์ทั่วไป ชั้น 11 ตึกสิรินธร โรงพยาบาลราชวิถี
เลขที่ 2  ถนนพญาไท  เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ 10400
หรือ  ส่งแฟกซ์เอกสารการสมัคร มาที่เบอร์โทร 0-2354-8080

Please follow and like us:

Accessibility