ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกสรรเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณะสุข ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี และเจ้าพนักงานพัสดุ

Accessibility