ประกาศกรมการแพทย์ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินด้านสมรรถนะของบุคล(โดยการสัมภาษณ์) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ นักจัดการงานทั่วไป และนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

Accessibility