รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนังงานกระทรวสาธารณสุขทั่วไป เพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ประเภทพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน ๕ ตำแหน่ง ดังนี้ พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการสาธารณสุข เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานธุรการ และเจ้าพนักงานพัสดุ

Accessibility