ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินด้านสมรรถนะของบุคล (โดยการสัมภาษณ์) ตำแหน่งนักโภชนาการ นักสังคมสงเคราะห์ นักทรัพยากรบุคคล นักจัดการงานทั่วไป นักวิชาการพัสดุ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานพัสดุ เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ และ พนักงานบัตรรายงานโรค

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

Accessibility