กลุ่มภารกิจด้านพยาบาล จัดอบรมโครงการพยาบาลผู้ป่วยภาวะวิกฤตและฉุกเฉิน วันที่ 25-29 มิถุนายน 2561 เวลา 08.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมพญาไท ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี

Accessibility