ประชุมวิชาการ 4th National Palliative and Hospice Care Conference; Theme “Sustainable Palliative Care: การดูแลประคับประคอง คุณภาพ…สู่ความยั่งยืน” ในวันที่ 6-8 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

  • -

ประชุมวิชาการ 4th National Palliative and Hospice Care Conference; Theme “Sustainable Palliative Care: การดูแลประคับประคอง คุณภาพ…สู่ความยั่งยืน” ในวันที่ 6-8 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุม NPHC4

เขต1   เขต2  เขต3  เขต4  เขต5  เขต6  เขต7  เขต8  เขต9  เขต10  เขต11  เขต12  เขต13
ผู้ส่งผลงาน  รายชื่อกรรมการ(คณะทำงาน) รายชื่อกรรมการ(ประเมินผล) รายชื่อกรรมการ(พิธีการ)
รายชื่อกรรมการ(ลงทะเบียน) รายชื่อกรรมการ(วิชาการ) รายชื่อกรรมการ(สถานที่และปฏิคม)
รายชื่อกรรมการ(โสตทัศนูปกรณ์) รายชื่อกรรมการ(อำนวยการ) วิทยากร

 ➡ ประกาศผล ผลงานวิชาการที่ได้รับการคัดเลือกนำเสนอในการประชุม 4 th  National Palliative and Hospice care conference จำนวน 60 เรื่อง

รายละเอียดประชุม

ปิดลงทะเบียน

ลงทะเบียนหลังวันที่ 10 พฤษภาคม 2561
ขอสำรองรายชื่อไว้ เนื่องจากอยู่ระหว่างขออนุมัติผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่ม
ท่านสามารถตรวจรายชื่อได้หลังจากปิดรับสมัคร ขอบคุณคะ

 ➡  ตรวจสอบรายชื่อ
 ➡  กำหนดการ
 ➡  ข้อมูลการประชุมและจองโรงแรม
 ➡  หนังสือเชิญประชุม
 ➡  รายละเอียดการส่งผลงาน

แบบฟอร์มการส่งผลงาน

ข่าวดี!!!

เลื่อนเวลาการส่งผลงานในการประชุม 4th
National  Palliative and Hospice care. Conference วันที่ 6 -8 มิ.ย. 61

จากวันที่ 5 พ.ค. 61 เป็น วันที่ 10. พค. 61 
ส่งผลงานได้ที่. E mail. posternphc@gmail.com  โทร. 081 835 5253 ภายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2561

 

Please follow and like us:

Accessibility