ขอเชิญเข้าร่วม “อบรมเชิงวิชาการให้ความรู้บุคลากร ในการดูแลภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงที่ยากต่อการรักษา(สำหรับเขตสุขภาพที่ 6 เท่านั้น) ในวันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมสร้อยทอง โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง

Accessibility