ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติที่จะเข้ารับการกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงต่ำแหน่งสูงขึ้น พร้อมแจ้งวัน เวลา และสถานที่ การกลั่นกรองผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงต่ำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

Accessibility