ขอเชิญเข้าร่วม “อบรมเชิงวิชาการให้ความรู้บุคลากร ในการดูแลภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงที่ยากต่อการรักษา (สำหรับเขตสุขภาพที่ 4 – 5 เท่านั้น) ในวันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมการะเกด ชั้น 3 โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Accessibility