ขอเชิญเข้าร่วม อบรมเชิงวิชาการ “ฟื้นฟูความรู้ case manager ผู้ดูแลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง” ระหว่างวันที่ 5 – 6 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมกิ่งเพชร ชั้น 3 โรงแรมเอเชีย กรุงเทพ

Accessibility