ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 7 ตำแหน่ง ดังนี้ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักโภชนาการ นักวิชาการสถิติ นักวิชาการพัสดุ นักจัดการงานทั่วไป เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ และพนักงานบริการ

Accessibility