หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขา ศัลยศาสตร์ลาไส้ใหญ่และทวารหนัก(Colorectal Surgery) กลุ่มงานศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

Accessibility