รับสมัครพยาบาลวิชาชีพเข้าศึกษาอบรม ในโครงการอบรมพยาบาลเฉพาะทางห้องผ่าตัด หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัด (หลักสูตร 4 เดือน) รุ่นที่ 19 ประจำปี 2561

Accessibility