ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 9 ตำแหน่ง ดังนี้ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพเภสัชกร นักเทคนิคการแพทย์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักทรัพยากรบุคคล นักประชาสัมพันธ์ เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานพัสดุ

Accessibility