อบรมเชิงวิชาการแนวทางการให้ความรู้แก่ผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในการดูแลตนเอง Non-communicable Disease Self-management Education (NCD-SME) ครั้งที่ 2 สำหรับเขตบริการสุขภาพที่ 4 – 6 ระหว่างวันที่ 15 – 16 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมกิ่งทองชั้น 2 โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ

Accessibility