อบรมเชิงวิชาการแนวทางการให้ความรู้แก่ผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในการดูแลตนเอง Non-communicable Disease Self-management Education (NCD-SME) ครั้งที่ 1 สำหรับเขตบริการสุขภาพที่ 12 วันที่ 7 – 8 สิงหาคม 2560

Accessibility