โครงการอบรมให้ความรู้ Mini case manager ผู้ดูแลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง Non – Communicable Diseases (NCDs) ระหว่างวันที่ 3 – 4 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร

Accessibility