ดาวน์โหลดเอกสาร อบรมเชิงปฏิบัติการ การเพิ่มศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในคลินิกโรคไม่ติดต่อและโรคไตเรื้องรัง รุ่นที่ 1 วันที่ 20 – 21 เมษายน 2560 และ รุ่นที่ 2 วันที่ 25 – 26 พฤษภาคม 2560

  • -

ดาวน์โหลดเอกสาร อบรมเชิงปฏิบัติการ การเพิ่มศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในคลินิกโรคไม่ติดต่อและโรคไตเรื้องรัง รุ่นที่ 1 วันที่ 20 – 21 เมษายน 2560 และ รุ่นที่ 2 วันที่ 25 – 26 พฤษภาคม 2560

1. Service Plan สาขาไต 2560 อบรมสหวิชาชีพ CKD อ.สกานต์
2. CKD Screening BKI อ.เมธี
3. รายงานชุดรูปแบบ  CKD ส่งกรมการแพทย์ Update อ.จุรี
4. CKD คลองขลุง 
5. CKD-exercise
6. การเตรียมผู้ป่วยสู่การบำบัดทดแทนไต
7. lowsalt NCD
7.1 คู่มือประเมิน CKD Clinic 2560
8. CKD-KPI_กระทรวง
9. โภชนบำบัดไตเรื้อรัง
10. บทบาทของ อสม.อสค.
ชุดรูปแบบบริการในการป้องกัน ควบคุม CVD CKD
11.การใช้ยาสำหรับผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง
12.การออกกำลังกายสำหรับผู้ป่วยโรคไต มิราเคิล
13.ระบบฐานข้อมูลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังและการประยุกต์ใช้ทางคลินิก

Please follow and like us:

Accessibility