ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติที่จะเข้ารับการกลั่นกรองให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น และแจ้งวัน เวลา และสถานที่ การกลั่นกรองผู้มีคุณสมบัติที่จะเข้ารับการกลั่นกรองให้ดำรงตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ด้านการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด

Accessibility