ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติที่จะเข้ารับการกลั่นกรองให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น และแจ้ง เวลา และสถานที่ การกลั่นกรองผู้มีคุณสมบัติที่จะเข้ารับการกลั่นกรองให้ดำรงตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ด้านการพยาบาล , ด้านการพยาบาลผู้ป่วยหนัก

Accessibility