ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมเฉพาะทาง รุ่นที่ 18 ประจำปี 2560

  • -

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมเฉพาะทาง รุ่นที่ 18 ประจำปี 2560

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันเข้ารับการอบรม
โครงการ หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัด
(หลักสูตร 4 เดือน) รุ่นที่ 18 ประจำปี 2560

เอกสารหมายเลข 1 ประกาศเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติม
เอกสารหมายเลข 2 รายชื่อผู้ยืนยันเข้ารับการอบรม
เอกสารหมายเลข 3 รายชื่อผู้ยืนยันไปศึกษาดูงานประเทศญี่ปุ่น
เอกสารหมายเลข 4 ข้อมูลการแต่งกาย
เอกสารหมายเลข 5 รายชื่อหอพัก

เข้าร่วมกลุ่ม SCAN ภาพข้างล่าง

qr-code-pns-raja-18

Please follow and like us:

Accessibility