ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัด (หลักสูตร 4 เดือน) รุ่นที่ 18 ประจำปี 2560

  • -

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัด (หลักสูตร 4 เดือน) รุ่นที่ 18 ประจำปี 2560

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าอบรม
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัด
(หลักสูตร 4 เดือน) รุ่นที่ 18 ประจำปี 2560

รายละเอียด ดังนี้
อกสารหมายเลข 1 รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและรายชื่อสำรอง
เอกสารหมายเลข 2 การยืนยัน ลงทะเบียน ชำระค่าธรรมเนียม และค่ามัดจำ กรณีไปศึกษาดูงานประเทศญี่ปุ่น
เอกสารหมายเลข 3 ข้อมูลการแต่งกาย
เอกสารหมายเลข 4 รายชื่อหอพัก
เอกสารหมายเลข 5 รายละเอียดการไปศึกษาดูงานประเทศญี่ปุ่น

Please follow and like us:

Accessibility