ประกาศเพิ่มเติมรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดรุ่นที่ 18 ประจำปี 2560

  • -

ประกาศเพิ่มเติมรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดรุ่นที่ 18 ประจำปี 2560

ขอเชิญผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกทุกท่าน เข้าทดสอบความรู้และสอบสัมภาษณ์
ในวันอาทิตย์ที่ 6 พ.ย.59 เวลา 07.30 – 16.00 น.
ณ ห้องพญาไท ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี

รายละเอียดและเอกสารประกอบ
เอกสารหมายเลข 1 คำแนะนำการเตรียมเอกสารและการเตรียมตัว วันสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์

เอกสารหมายเลข 2 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง
สาขาการพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัด รุ่นที่ 18/2560

หมายเหตุ ผู้สมัครต้องนำเอกสารฉบับจริง 2 รายการ คือ
1. ประกาศนียบัตรหรือปริญญาบัตร
2. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ จากสภาการพยาบาล (ที่ยังไม่หมดอายุ)
มิฉนั้น จะไม่มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

bullet_02 เอกสารหมายเลข 1

bullet_02 แจ้งชื่อในใบเสร็จฯ

bullet_02 กำหนดการวันสอบคัดเลือก

bullet_02 แผนผังแสดงอาคาร

bullet_02 เอกสาร 2 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

Please follow and like us:

Accessibility