ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดรุ่นที่ 18 ประจำปี 2560

  • -

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดรุ่นที่ 18 ประจำปี 2560

ศูนย์ฝึกอบรมพยาบาลเฉพาะทางห้องผ่าตัด งานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด โรงพยาบาลราชวิถี
ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดรุ่นที่ 18 ประจำปี 2560
ขอเชิญผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกทุกท่าน เข้าทดสอบความรู้และสอบสัมภาษณ์
ในวันอาทิตย์ที่ 6 พ.ย.59 เวลา 07.30 – 16.00 น.
ณ ห้องพญาไท ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี

รายละเอียดและเอกสารประกอบ

เอกสารหมายเลข 1 คำแนะนำการเตรียมเอกสารและการเตรียมตัว วันสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์
แจ้งชื่อในใบเสร็จฯ
– กำหนดการวันสอบคัดเลือก
– แผนผังแสดงอาคาร

เอกสารหมายเลข 2 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง
สาขาการพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัด รุ่นที่ 18/2560

Please follow and like us:

Accessibility