กิจกรรมให้บริการทางทันตกรรมฟรี

  • -

กิจกรรมให้บริการทางทันตกรรมฟรี

กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลราชวิถี จัดกิจกรรมให้บริการทางทันตกรรมฟรี
เนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี “พระมารดาแห่งการทันตแพทย์ไทย”
อีกทั้งเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนหันมาใส่ใจความสำคัญของการดูแลสุขภาพช่องปากอีกด้วย

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2559
ณ ห้องตรวจทันตกรรม ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี

854

Please follow and like us:

Accessibility