ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก

  • -

ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก

งานศัลยศาสตร์ทั่วไป  กลุ่มงานศัลยศาสตร์  โรงพยาบาลราชวิถี   เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านเข้าฝึกอบรมหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านคลินิก อนุสาขาศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก (Clinical Fellowship Training Program in Colorectal Surgery) มีระยะเวลาการฝึกอบรม 2 ปี เริ่มฝึกอบรมตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ถึงวันที่ 30 มิถุนายน ของ 2 ปีถัดไป รับผู้เข้าอบรมไม่เกิน 1 คน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ครบทุกข้อ
1. ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา
2. ได้รับวุฒิบัตร หรือหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาศัลยศาสตร์จากแพทยสภา หรืออยู่ระหว่างการฝึกอบรมศัลยศาสตร์ทั่วไปชั้นปีสุดท้าย ที่คาดว่าจะจบทันเริ่มการฝึกอบรม
3. เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี มีความสนใจ ใฝ่รู้ในการปฏิบัติงาน มีความขยัน มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย

หลักฐานประกอบการสมัคร :
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 (ฉบับ)
2. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล/ใบทะเบียนสมรส (กรณีเปลี่ยนชื่อ-สกุล) จำนวน 1 (ฉบับ)
3. สำเนาใบประกอบโรคศิลป์ จำนวน 1 (ฉบับ)
4. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 (ฉบับ)
5. รูปถ่าย (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1-2 นิ้ว) จำนวน 1 (รูป)
6. จดหมายแนะนำตัวผู้สมัคร (Recommendation Letter) จำนวน 2 (ฉบับ)

ติดต่อสอบถามรายละเอียดที่
0-2206-2902 ,0-2354-8108-37 ต่อ 3149-3150
ส่งใบสมัครมาที่
สำนักงานศัลยศาสตร์ทั่วไป ชั้น 11 ตึกสิรินธร โรงพยาบาลราชวิถี
เลขที่ 2  ถนนพญาไท  เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ 10400
หรือ ส่งแฟกซ์เอกสารการสมัคร มาที่เบอร์โทร 0-2354-8080

ดาวน์โหลดใบสมัคร

Please follow and like us:

Accessibility