ประกาศ เรื่องช่วงคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (ผลคะแนนทางสถิติ) และร้อยละการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการในแต่ละระดับตามผลการประเมิน วงรอบที่ 1/2559

Accessibility