ประกาศเลื่อนวันที่สัมภาษณ์กลั่นกรองผู้มีคุณสมบัติที่จะเข้ารับการกลั่นกรองให้ดำรงตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษ ด้านบริการทางวิชาการ ตำแหน่งเลขที่ ๑๔๒๒, ๑๔๒๕

  • -

ประกาศเลื่อนวันที่สัมภาษณ์กลั่นกรองผู้มีคุณสมบัติที่จะเข้ารับการกลั่นกรองให้ดำรงตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษ ด้านบริการทางวิชาการ ตำแหน่งเลขที่ ๑๔๒๒, ๑๔๒๕

ตามประกาศโรงพยาบาลราชวิถี ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติที่จะเข้ารับการกลั่นกรองให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น และแจ้งวัน เวลา และสถานที่ การกลั่นกรองผู้มีคุณสมบัติที่จะเข้ารับการกลั่นกรองให้ดำรงตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษ ด้านบริการทางวิชาการ ไปแล้ว นั้น
 
เนื่องจากคณะกรรมการบางท่านติดภารกิจ โรงพยาบาลราชวิถี ขอเลื่อนการสัมภาษณ์กลั่นกรองผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษ จากเดิมวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. เปลี่ยนเป็นวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป  ณ ห้องประชุมนายแพทย์กมล สินธวานนท์
dd2
Please follow and like us:

Accessibility