ประกาศโรงพยาบาลราชวิถี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ วิธีการประเมินบุคคล และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการคัดเลือก ข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ด้านการพยาบาลวิสัญญี)

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

Accessibility