รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาอบรมในโครงการหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด รุ่นที่ ๑๐ ประจำปี ๒๕๖๕ ระยะเวลาศึกษาอบรม ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึง วันที่ 29 พฤษภาคม 2565

  • -

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาอบรมในโครงการหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด รุ่นที่ ๑๐ ประจำปี ๒๕๖๕ ระยะเวลาศึกษาอบรม ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึง วันที่ 29 พฤษภาคม 2565

ประกาศ
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาอบรมในโครงการหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง
สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด รุ่นที่ ๑๐ ประจำปี ๒๕๖๕
ระยะเวลาศึกษาอบรม ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึง วันที่ 29 พฤษภาคม 2565

จดหมายเชิญ

แผ่นพับประชาสัมพันธ์

หนังสือรับรองและความเห็นของผู้บังคับบัญชาระดับต้น

ลงทะเบียน

รายชื่อผู้ลงทะเบียน

Please follow and like us:

Accessibility